Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. (8 428) 52 167

 kk projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

 


             Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas buvo įsigytos skaitmeninių mokymo(si) priemonių „EMA “, ,,EDUKA‘‘ licencijos mokiniams ir mokytojams, įrengta interaktyvi klasė (įsigytas 31 kompiuteris, interaktyvus ekranas, kompiuterių įkrovimo spinta), įrengta užsienio kalbų laboratorija,  įsigytas 41 kompiuteris ugdymo procesui individualizuoti ir diferencijuoti, įsigyti 55 kompiuteriai matematikos mokymui, 25 kompiuteriai pradinio ugdymo programos mokinių ugdymui, įrengta 3D laboratorija. Skaitmeninių priemonių naudojimas ugdymo procese mokiniams yra  naudingas, nes tai skatina jų  mokymosi motyvaciją, padeda mokiniams įtvirtinti žinias ir gebėjimus. Robotų komplektas ,,Blue-bot‘‘ panaudojamas pradinio ugdymo programos mokinių informacinių technologijų kompetencijoms plėtoti pamokų ir neformalaus švietimo užsiėmimų metu.

 

         Įdiegta Microsoft Office365 platforma. Plėtojamas šios platformos naudojimas ugdymo (si) procesui, mokyklos bendruomenės narių komunikacijai. Tai padeda užtikrinti ugdymo (si) kokybę, mokiniams įsitraukti į aktyvų mokymąsi ir pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.

 

           55 pedagogai dalyvavo 40 val. seminarų cikle „Šiuolaikiniai mokymo(si) metodai, būdai, formos, ugdymas virtualioje aplinkoje, mokymas (is) bendradarbiaujant“. Pedagogai tobulino problemų sprendimu grįsto mokymo ir mokymosi organizavimo, aktyvių, šiuolaikinių metodų, gerinančių mokinių žinias ir suvokimą, diegimo, informacinių technologijų taikymo, siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą, refleksijos, įsivertinimo, pasiekimų vertinimo ir pažangos stebėsenos kompetencijas. Pedagogai aktyviai dalyvavo 40 val. seminare ,,Individualizavimas ir diferencijavimas, asmeninių mokinio pasiekimų nustatymas pamokoje, vertinimas ugdant‘‘. Visi mokyklos mokytojai dalyvavo 40 val. seminarų cikle ,,Mokinių savivaldaus mokymosi plėtojimas‘‘,  40 val. seminare „Kolegialus pamokų stebėjimas, pamokos vertinimas, gerosios pedagoginės patirties sklaida“ organizavimas su praktiniais darbais, pedagoginės veiklos savianalize. Pedagogai seminarų metu atnaujintas, išplėtotas kompetencijas pritaiko praktinėje veikloje.

 

           Įsigyta 60 vnt. dabartinių lietuvių kalbos žodynų, kurie yra naudojami ugdymo(si) procese. Sistemingai teikiama pagalba mokiniams: vyksta lietuvių kalbos, matematikos dalykų konsultacijos, pagalbą teikia mokytojo padėjėjas, sudarytos sąlygos mokiniams atlikti namų darbus progimnazijoje, veikia jaunųjų matematikų būreliai, pradedamos STEAM veiklos. Mokiniai, padarę pažangą, skatinami išvykomis, ugdymo netradicinėse erdvėse ir plėtojamos kitos veiklos, kurios padeda mokiniams mokytis, pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų.

 

         Mokinių mokymosi pasiekimams didelę įtaką turi progimnazijos pedagoginės bendruomenės bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais), pagalba vaiko ugdymo klausimais. Tuo tikslu mokinių tėvams (globėjams) buvo vykdomi mokymai: „Namų darbai: tėvų, mokinių ir mokytojų atsakomybės dalybos“, „ Kaip kurti palaikantį ir pagarbų santykį su vaiku“.

 

       ,,Kokybės krepšelio‘‘ veiklos tęsiamos, plėtojamos ir visa tai atnaujina ugdymo (si) procesą, kuris turi įtakos ir mokinių mokymosi pasiekimams, pažangai.

 

        Su veikla susiję straipsniai:

Paieška

fondu programa

pirmokupriemimasirkt

Informacija apie COVID-19

Rekomendacijos, patarimai, prevencijos priemonių taikymas dėl naujojo koronaviruso (COVID -19).

Sekite naujienas Sveikatos  apsaugos ministerijos svetainėje:

coronaiconKorona stop

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

docInformacija Tėveliams

 

Orai Raseiniuose

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Atostogų garso takelis